Σημείωση
3 του Ν87(Ι)/96Ίδρυση και συγκρότηση Επιτροπής Διαιτησίας

3 του Ν.87(Ι)/96. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του Κανονισμού 8 με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό:

“8. Όταν η ομοσπονδία αθλήματος το ζητήσει, ο Οργανισμός ιδρύει Επιτροπή Διαιτησίας, που απαρτίζεται από τρεις αντιπροσώπους, από τους οποίους ο ένας, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής, ορίζεται από τον Οργανισμό, ο δεύτερος από την ομοσπονδία του σχετικού αθλήματος και ο τρίτος από τον αναγνωρισμένο σύνδεσμο διαιτητών του αθλήματος. Σε περίπτωση άρνησης της ομοσπονδίας του αθλήματος ή του αναγνωρισμένου συνδέσμου διαιτητών του αθλήματος να ορίσει αντιπρόσωπο, αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό:

Νοείται ότι το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει ταυτοχρόνως σε περισσότερες από μία από τις επιτροπές που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό:

Νοείται περαιτέρω ότι το μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας του αθλήματος δεν μπορεί να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου σωματείου που υπάγεται στη δύναμη της ομοσπονδίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο Οργανισμός μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση Επιτροπής Διαιτησίας σε περίπτωση που η ομοσπονδία αθλήματος δε ζητήσει την ίδρυση της”.

(β) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 9 της φράσης “Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας” (πρώτη γραμμή) με την ακόλουθη νέα φράση:

“(1) Η Επιτροπή Διαιτησίας που ιδρύεται από τον Οργανισμό με βάση τον Κανονισμό 8”.

(γ) Με τη διαγραφή των Κανονισμών 9Α και 10.