Σημείωση
1Σημείωση Εκδοτών

Σύμφωνα με τον περί Καταργήσεως Ωρισμένων Νόμων της Δημοκρατίας, Νόμο του 1985, (Ν. 167/85), οι δυνάμει των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων αρμοδιότητες ανατίθενται, από της ενάρξεως της ισχύος του Νόμου αυτού, σε και ασκούνται από τον Υπουργό και Υπουργείο για τον οποίο και για το οποίο γίνεται μνεία στους Νόμους αυτούς.