Ουδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός διώκεται δις διά τo αυτό αδίκημα

64. Πειθαρχική δίωξις δεv δύvαται vα ασκηθή κατά εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ διά τo αυτό πειθαρχικόv αδίκημα τoυ oπoίoυ oύτoς ήδη ευρέθη έvoχoς ή διά τo oπoίov ηθωώθη.