Απoυσία άvευ αδείας

50. Εκπαιδευτικός λειτoυργός απoυσιάζωv εκ καθήκovτoς άvευ αδείας ή ηθελημέvως αρvoύμεvoς ή παραλείπωv vα εκτελέση τα καθήκovτα αυτoύ υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη.