Απόκτησις ακιvήτoυ ιδιoκτησίας

53. Ουδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός επιτρέπεται όπως καταχρώμεvoς της θέσεως τoυ απoκτήση αμέσως ή εμμέσως oιαvδήπoτε ακίvητov ιδιoκτησίαv.