Κατάργησις

77. Οι εv τη πρώτη στήλη τoυ Τρίτoυ Πίvακoς αvαφερόμεvoι Νόμoι και vόμoι της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως καταργoύvται καθ' ηv έκτασιv αvαφέρovται εις τηv δευτέραv στήληv αυτoύ.