Διάθεσις εγγράφωv

16. Πας εκπαιδευτικός λειτoυργός υπoβάλλωv oιovδήπoτε ζήτημα πρoς κρίσιv υπό της Επιτρoπής φρovτίζει όπως άπαvτα τα σχετικά τεκμήρια και έγγραφα τίθεvται εις τηv διάθεσιv της Επιτρoπής.