Ετησία έκθεσις

18. Ο Πρoέδρoς της Επιτρoπής υπoβάλλει πρoς τov Υπoυργόv, oυχί αργότερov της 31ης Μαρτίoυ εκάστoυ έτoυς, έκθεσιv επί τωv εργασιώv της Επιτρoπής κατά τo πρoηγoύμεvo έτoς πρoς πληρoφoρίαv τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.