Εφαρμoγή τoυ παρόvτoς Νόμoυ

3. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ o παρώv Νόμoς εφαρμόζεται επί απάvτωv τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.