Σημείωση
2 του Ν. 30(I)/99Ειδική διάταξη

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, όπου στα σχέδια υπηρεσίας θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής απαιτείται υπηρεσία σε θέση, για τους εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς λειτουργούς κατά την ημερομηνία έγκρισης των περί Σχεδίων Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1998, λογίζεται ως τέτοια υπηρεσία και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκτός σχολείου εκτελέστηκε μέχρι την 31η Αυγούστου 2001 με έγκριση της αρμόδιας αρχής ή του Υπουργικού Συμβουλίου.