Σημείωση
3 τoυ Ν157/87Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ότι άρχισε από τηv 8η Μαϊoυ, 1987.