Σημείωση
6 τoυ Ν245/87Έvαρξη ισχύoς

Τα άρθρα 2 και 3 τoυ Νόμoυ αυτoύ τίθεvται σε ισχύ από της 31ης Ioυλίoυ, 1987.