Σημείωση
7 του Ν.44(Ι)/04Ειδική διάταξη

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, για τους εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς λειτουργούς κατά την ημερομηνία έγκρισης των περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – Θέσεις Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999, λογίζεται ως υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία με απόσπαση μέχρι την 31η Αυγούστου 1999.