Σημείωση
3 του Ν. 162(I)/01Παράταση της περιόδου αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου

Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου (που προνοείται στο άρθρο 2 του Νόμου 81(Ι) του 1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 8(Ι) του 1994, το άρθρο 3 του Νόμου 26(Ι) του 1995, το άρθρο 6 του Νόμου 43(Ι) του 1996, το άρθρο 5 του Νόμου 12(Ι) του 1999, το άρθρο 2 του Νόμου 31(Ι) του 2000 και το άρθρο 2 του Νόμου 21(Ι) του 2001) παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που διέπουν την ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη.