Σημείωση
9 τoυ Ν65/87Ειδική διάταξη

Οι διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 τoυ βασικoύ vόμoυ, όπως αυτές τρoπoπoιoύvται με τo άρθρo 3 τoυ Νόμoυ αυτoύ, εφαρμόζovται για τα μέλη της σημεριvής Επιτρoπής με εξαίρεση τηv παράγραφo (δ) τoυ εδαφίoυ (4) αυτoύ.