Σημείωση
3 του Ν.163(I)/01Έναρξη της ισχύος του Ν. 163(I)/01

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 163(I)/01] τίθεται σε ισχύ την 31η Ιανουαρίου του 2002.