Σημείωση
3 του Ν. 12(I)/1999Κύρωση σχεδίων υπηρεσίας

(1) Σχέδια υπηρεσίας, τα οποία καταρτίστηκαν πριν από τη δημο σίευση του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 12(Ι)/1999] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα οποία θα ήταν έγκυρα, αν ο παρών Νόμος ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο του καταρτισμού τους, με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται και κηρύσσονται ως νόμιμα καταρτισθέντα.

(2) Το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περι πτώσεις αναφορικά με τις οποίες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκκρεμεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή έχει εκδοθεί οποιαδήποτε ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.