Σημείωση
5 του Ν. 48(I)/00Μεταβατική διάταξη

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 32 του βασικού νόμου, για διορισμό προσώπων με σύμβαση που θα υπηρετήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2000—2001 προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων, κατέχουν το πιστοποιητικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 28Γ ή όσοι αναφέρονται στο εδάφιο (1) της μεταβατικής διάταξης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 5) Νόμου του 1999.