Σημείωση
6 του Ν. 80(Ι)/04Έναρξη της ισχύος του Ν. 80(Ι)/04

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 80(Ι)/04] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.