Σημείωση
10 τoυ Ν65/87Έvαρξη ισχύoς

Η ισχύς τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 8 θεωρείται ότι άρχισε από τηv 1η Iαvoυαρίoυ, 1985.