Σημείωση
3 τoυ Ν23(I)/98Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

3 τoυ Ν.23(I)/98. Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίoυ 1997.