Σημείωση
5 του Ν. 48(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 48(Ι)/2016

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 48(Ι)/2016] τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2016.