Σημείωση
2 του Ν. 163(I)/01Ειδική διάταξη

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτούς, για τους σκοπούς του άρθρου 28Γ του βασικού νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, «ιδιωτικό σχολείο ίδιου τύπου» σημαίνει εγγεγραμμένο ιδιωτικό σχολείο—

(i) Του αυτού ή παρόμοιου προς τους τύπους των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου περιλαμβανομένης της Αγγλικής Σχολής, αλλά δεν περιλαμβάνει δημόσιο ή ιδιωτικό φροντιστήριο· και

(ii) για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταχώρησης στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου.