Σημείωση
4 του Ν. 83(I)/2000Μεταβατική διάταξη

(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 28Γ, υποψήφιοι στους οποίους θα προσφερθεί διορισμός από την 1η Σεπτεμβρίου 2000 και δε διορισθούν επειδή δεν έχουν προσκομίσει στην Επιτροπή το προβλεπόμενο στην παρ. (β) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού πιστοποιητικό, δε διαγράφονται από τον οικείο πίνακα διοριστέων.

(2) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου υποψήφιοι θα κληθούν, αμέσως μετά την απόφαση για μη διορισμό τους, να παρακολουθήσουν, κατά τη σχολική χρονιά 2000—2001, το προβλεπόμενο στο εδάφιο (3) του άρθρου 28Γ πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης.