Σημείωση
5 του Ν. 12(I)/1999Παράταση της περιόδου αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου

Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου (που προνοείται από το άρθρο 2 του Νόμου 81(1) του 1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 8(Ι) του 1994 και το άρθρο 3 του Νόμου 26(Ι) του 1995 και το άρθρο 6 του Νόμου 43(Ι) του 1996) παρατείνεται μέχρι την ημερο μηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που διέπουν την ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999, οποια δήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη.