Σημείωση
8 του Ν. 44(I)/04Αναδρομική ισχύς των άρθρων 4 και 7

Το άρθρο 4 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2004 και το άρθρο 7 τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, 2002.