Σημείωση
4 του Ν. 68(I)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 68(Ι)/2018

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας  (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 127(Ι)/2015], ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 68(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.