Σημείωση
3 του Ν. 17(I)/03Έναρξη της ισχύος του Ν. 17(I)/03

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 17(I)/03] λογίζεται ως αρξαμένη την 1η Ιανουαρίου 2003.