Σημείωση
9 του Ν. 127(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.:δηλαδή του Ν. 127(Ι)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.:δηλαδή του Ν. 127(Ι)/2015] αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων του βασικού νόμου που αφορούν τα άρθρα 28Γ, 30Α και των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 36, των οποίων η ισχύς αρχίζει από 1η Σεπτεμβρίου 2018.