Σημείωση
3 του Ν. 21(I)/01Έναρξη της ισχύος του Ν. 21(I)/01

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 21(I)/01] λογίζεται ως αρξαμένη την 1η Ιανουαρίου 2001.