Σημείωση
12 του Ν. 54(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του άρθρου 6 του Ν. 54(Ι)/2019

Η τροποποίηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 6 [Σ.Σ.: δηλαδή του άρθρου 28ΒΒ, εδάφιο (3)(δ) και πρώτης επιφίλαξης του βασικού Νόμου] του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 54(Ι)/2019], λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την 31η Αυγούστου 2018.