Σημείωση
3 του Ν. 185(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 185(Ι)/2015 και αναδρομική ισχύς

3.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 185(Ι)/2015] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι για σκοπούς αναγνώρισης προϋπηρεσίας ως αντικαταστάτη σε δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) της επιφύλαξης του εδαφίου (13) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου ως αυτές ίσχυαν πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 185(Ι)/2015], κάθε σχολικό έτος αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας.

(2)   Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 185(Ι)/2015] θεωρούνται ως να είχαν τεθεί σε ισχύ από την 31.7.1987 και η οποιαδήποτε παραχώρηση μονάδας που έγινε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 185(Ι)/2015], με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου, θεωρείται ως να έχει παραχωρηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28Β του βασικού νόμου, ως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με  την παράγραφο (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 185(Ι)/2015].