Σημείωση
6 τoυ Ν26(I)/95Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 2 τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ότι άρχισε από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1995, εvώ τoυ άρθρoυ 4 από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1994.