Σημείωση
3 του Ν.36(I)/07Έναρξη της ισχύος του Ν.36(I)/07

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.36(I)/07]λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, 1999.