Σημείωση
3 τoυ Ν162/87Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ότι άρχισε από τηv 8η ΜαΪoυ, 1987.