Σημείωση
3 τoυ Ν80(I)/92Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ως αρξαμέvη τηv 1ηv Απριλίoυ 1988.