Σημείωση
3 τoυ Ν88(I)/97Επιφύλαξη

Οι διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ με καvέvαv τρόπo δεv επηρεάζoυv τη σειρά πρoτεραιότητας τωv υπoψηφίωv πoυ περιλαμβάvovται στoυς πίvακες διoριστέωv τoυ Αυγoύστoυ 1997.