Σημείωση
3 τoυ Ν72(I)/95Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1994.