Σημείωση
2 του Ν. 157(I)/99Μεταβατική διάταξη

(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 28Γ του βασικού νόμου δε θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών εγγε γραμμένων σε πίνακες διοριστέων για θέσεις στη Μέση Εκπαίδευση, οι οποίοι υπηρετούσαν κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 1999 σε Δημόσια Σχολεία Μέσης ή Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου, ύστερα από διορισμό τους με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

(2) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν, κατά τις σχολικές χρονιές 2000—2001 ή 2001—2002, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 28Γ του βασικού νόμου παι δαγωγικά μαθήματα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ανεξάρτητα αν υπηρετούν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στην εκπαιδευτική υπηρεσία, κατά την πιο πάνω σχολική χρονιά.

(3) Για τους αναφερόμενους στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου εκπαι δευτικούς θα ισχύσουν, κατ' αναλογία, για το διορισμό τους με βάση τις δια τάξεις του άρθρου 28Γ του βασικού νόμου, οι υπόλοιπες διατάξεις του εδα φίου (2) του άρθρου αυτού.