Σημείωση
3 τoυ Ν168/86Έvαρξις της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Ο παρώv Νόμoς τίθεται εv ισχύι από της 1ης Μαϊoυ 1986.