Σημείωση
3 του Ν. 93(I)/10Έναρξη της ισχύος του Ν. 93(Ι)/10

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή o Ν. 93(Ι)/10] τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του 2011.