Γενικαί αρμοδιότητες του Συμβουλίου

26.-(1) Το Συμβούλιον έχει καθήκον όπως διά των αναγκαίων ρυθμιστικών μέτρων και μέτρων ελέγχου εξασφαλίζη προς όφελος των ελαιοπαραγωγών τας πλέον επωφελείς και οικονομικάς διευθετήσεις διά την διαβάθμισιν, συσκευασίαν, μεταφοράν, εμπορίαν, εξαγωγήν, φόρτωσιν και πώλησιν ελαιοκομικών προϊόντων και γενικώς όπως προβαίνει εις πάσαν ενέργειαν και λαμβάνη άπαντα τα κατ’ αυτό αναγκαία ή σκόπιμα μέτρα διά την προαγωγήν σταθεράς και μεθοδικής βιομηχανίας ελαιοκομικών προϊόντων εν τη Δημοκρατία, ως και διά την προαγωγήν των εν τη βιομηχανία ταύτη συμφερόντων των ελαιοπαραγωγών.

(2) Εν τη εκπληρώσει των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του το Συμβούλιον λαμβάνει υπ’ όψιν το δημόσιον συμφέρον γενικώς.