Συμβουλευτικές επιτροπές

13.-(1) Το Συμβούλιο μπορεί να συστήνει τέτοιες συμβουλευτικές επιτροπές τις οποίες θεωρεί κατάλληλες για τη μελέτη θεμάτων που το απασχολούν, όπως αυτό θα αποφασίσει, και για την υποβολή έκθεσης γύρω από αυτά στο Συμβούλιο· κάθε τέτοια επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Συμβουλίου.

(2) Το Συμβούλιο μπορεί να καταβάλλει σε οποιοδήποτε μέλος συμβουλευτικής επιτροπής που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό και που δεν αποτελεί μέλος του Συμβουλίου τέτοια οδοιπορικά επιδόματα και επιδόματα συντήρησης τα οποία θα εγκρίνει ο Υπουργός.