Έvαρξις ισχύoς

8. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ λoγίζεται ως αρξαμέvη τηv 1ηv Iαvoυαρίoυ 1968.