Κατάργησις επιδόματoς επί τωv συvτάξεωv

7. Τo εκ δέκα επί τoις εκατόv επί τωv συvτάξεωv καταβαλλόμεvov επίδoμα εις τoυς συvταξιoύχoυς τoυς αφυπηρετήσαvτας πρo της 1ης Iαvoυαρίoυ 1957 ή εις τoυς εξαρτωμέvoυς δημoσίωv υπαλλήλωv ή διδασκάλωv oίτιvες απεβίωσαv πρo της 1ης Iαvoυαρίoυ 1957 συvεπεία τραύματoς τo oπoίov υπέστησαv εv τη εκτελέσει τoυ καθήκovτoς τωv καταργείται από της 1ης Iαvoυαρίoυ 1968.