Εξουσία προς έκδοσιν κανονισμών

4.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση κανονισμούς διά την πλήρη και αποτελεσματικήν εφαρμογήν και πραγμάτωσιν απάντων ή τίνων των διαλαμβανομένων εν τω παρόντι Νόμω σκοπών, διατάξεων και εξουσιών. (2) Ειδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικότητος, της ως εν τοις ανωτέρω εξουσίας, οι τοιούτοι κανονισμοί δύνανται να προνοώσι περί απάντων, ή περί τίνων, των ακολούθων ζητημάτων, ήτοι:

(α) περί του καθορισμού ή εγκρίσεως των καταβληθησομένων τελών·

(β) περί του καθορισμού ή εγκρίσεως επιβλητέων όρων·

(γ) περί της ρυθμίσεως της πληρωμής και εισπράξεως τοιούτων τελών ·

(δ) περί της εξαιρέσεως οιωνδήποτε αεροσκαφών ή οιασδήποτε κατηγορίας αεροσκαφών ή οιουδήποτε προσώπου, κατηγορίας προσώπων ή οργανισμού, εκ της πληρωμής απάντων ή μέρους τινός των τοιούτων τελών· και

(ε) περί της εκάστοτε τροποποιήσεως, αλλαγής ή ανακλήσεως οιωνδήποτε τελών, όρων ή κανονισμών.