Επιβολή τελών

3. Υπό παντός αεροσκάφους υπεριπταμένου της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων καταβάλλονται τοιαύτα τέλη ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθορίσει.