Απαλλαγή εμπορευμάτων προσωρινώς εισαγομένων εκ του δασμού

35. Εις περιπτώσεις, άτινας το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε, διά Κανονισμών καθορίσει, εφ' όσον ο Διευθυντής πεισθή ότι εμπορεύματα εισάγονται προσωρινώς επί τω τέλει επανεξαγωγής των, ούτος δύναται να επιτρέψη παράδοσιν αυτών, υπό όρους εκάστοτε καθοριζομένους κατά το δοκούν, και άνευ της καταβολής οιουδήποτε δασμού.