Απαλλαγή εισαγομένων κληροδοτημάτων εκ του δασμού

36. Εφ' όσον αποδειχθή τω Διευθυντή ότι, εισαγόμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία ανήκον κατά κυριότητα ή ήσαν εν τη κατοχή αποβιώσαντος προσώπου και ότι εχρησιμοποιούντο υπ' αυτού προ του θανάτου του και κατά τον χρόνον του θανάτου δεν εχρησιμοποιούντο ουδέ κατείχοντο δι' οιονδήποτε εμπορικόν σκοπόν, προσέτι δε ότι η εισαγωγή των γίνεται υπό προσώπου ή διά πρόσωπον διαμένον εν τη Δημοκρατία, όπερ απέκτησε ταύτα βάσει διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, ο Διευθυντής δύναται να απαλλάξη ταύτα των άλλως καταβλητέων τελωνειακών δασμών ή να επιστρέψη τους τυχόν καταβληθέντος επί τη εισαγωγή των τελωνειακούς δασμούς.