Πρόχειρος διασάφησις

25.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του αμέσως προηγουμένου άρθρου, οσάκις επί τη εισαγωγή οιωνδήποτε εμπορευμάτων ο εισαγωγεύς δεν είναι εις θέσιν, λόγω ελλείψεως των αναγκαίων στοιχείων, να προβή εις την κατάθεσιν τελειωτικής διασαφήσεως, ούτος δύναται, μετά προηγουμένην ενυπόγραφον δήλωσιν του γεγονότος ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού, να καταθέση πρόχειρον διασάφησιν, εν ω τύπω και τρόπω και περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει· η πρόχειρος διασάφησις, υπογραφείσα υπό του αρμοδίου λειτουργού, παρέχει τω εισαγωγεί το δικαίωμα προς εξέτασιν των εμπορευμάτων τη παρουσία του αρμοδίου λειτουργού, επί τω τέλει διενεργείας της κατά νόμον απαιτουμένης τελειωτικής διασαφήσεως:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να απόρριψη τοιαύτην πρόχειρον διασάφησιν, εφ' όσον δεν ήθελε πεισθή ότι τα εμπορεύματα εισήχθησαν προ της καταθέσεως της εν λόγω διασαφήσεως.

(2) Εάν εντός της τεταγμένης υπό του Διευθυντού προθεσμίας από της καταθέσεως προχείρου διασαφήσεως δεν κατατεθή τελειωτική τοιαύτη, ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να διατάξη όπως ταύτα αποτεθώσιν εν τινι δημοσία αποθήκη αποταμιεύσεως· ανεξαρτήτως δε των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 82, εάν εμπορεύματα ούτω αποτεθέντα δεν τελωνισθώσιν εντός μηνός από της αποθέσεως αυτών, ο Διευθυντής δύναται να προβή εις την εκποίησιν των.